Lupa
Předmět Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
                   
Český jazyk (1. st.) 9 10 9 8 7  -  -  -  -
Český jazyk a literatura (2. st.)  -  - -  -  - 5 4 4 5
Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3
Druhý cizí jazyk - - - - - - 2 2 2
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5
Informatika - - - - 1 1 1 - -
Prvouka 2 2 2 - - - - - -
Přírodověda - - - 2 2 - - - -
Vlastivěda - - - 2 2 - - - -
Chemie - - - - - - - 2 2
Fyzika - - - - - 2 2 2 2
Přírodopis - - - - - 2 2 3 2
Zeměpis - - - - - 2 2 2 1
Dějepis - - - - - 2 2 2 2
Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 2 1 - 1
Volitelné předměty - - - - - - - 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 3 2 2
                   
Týdenní počet hodin 20 22 24 26 26 29 30 31 32
                   
                   
                   
Volitelné předměty na II. stupni: Nepovinné předměty na I. stupni:      
Ruční práce   Náboženství            
Seminář ze zeměpisu                  
Hudební výchova volitelná                
Seminář z přírod.  předmětů                  
Ekologie                  
Informatika volitelná   Nepovinné předměty na II. stupni:          
    Sborový zpěv      
    Náboženství